Bohoslužebné pořady pro 600. výročí přijímání podobojí (2 varianty)

VARIANTA 1

 

Pozdrav          Pokoj vám. V Praze na podzim roku 1414, tedy před 600 lety, po dlouhé přestávce byl při bohoslužbách kalich s vínem podáván všem věřícím. Společně si nyní připomínáme tuto událost.

 

Introit               Žalmista zpívá: „Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal. Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.“Žalm 116,12n

 

Píseň               627      Má duše Boha velebí

118      Ó chvalte laskavého Pána

 

Modlitba          Pane a Bože, moudře jsi stvořil svět. U tebe je počátek všech dobrých věcí a svou štědrostí živíš nás i jiné. Nepřestal ses života zastávat. Poslal jsi Ježíše Krista, aby do našich dnů vnesl odpuštění. V jeho jménu jsme se dnes shromáždili z různých stran. Chválíme tě, že jsi svému lidu daroval chléb a víno, abychom se u společného stolu těšili z tvé neúnavné péče. Chválíme tě za tvé slovo, které nám ukazuje směr. Prosíme, shlédni na toto shromáždění a buď s námi. Amen.

 

1. čtení            Skutky 2,38-47                      církev slova a lámání chleba

1.Korintským 11,23nn            řád večeře Páně

Izajáš 55,1-5                           pozvání k hostině

 

Píseň               442      Pane, dnešek je den chvály

406      Chval Pána svého

 

2. čtení            Jan 6,22-69                            chléb života

Marek 14,22-26                     ustanovení večeře Páně

Matouš 22,1-10                      podobenství o hostině

Kázání

 

Píseň               682      Dnes k svému stolu

483      To jedno mějme

461      Věrní srdcem, povstaňme

 

Úvod               Sestry a bratři, Bůh poslal Ježíše Krista, aby byl naším hostitelem v tomto čase i v čase budoucím Protože chceme slavit svatou večeři na Boží pozvání, zkoumejme nyní před Bohem, jací jsme lidé a jaké jsou naše myšlenky, slova a skutky.Povstat, ticho.

 

Vyznání vin

Vyznáváš, že jsi hříšný člověk a že nejsi před Boží tváří lepší než druzí lidé. Přiznáváš, že s nimi neseš vinu za bídu světa? Jestliže tomu tak je, odpověz: Vyznávám.

Věříš, že Ježíš Kristus vedl svůj zápas se silami zla a svůj život položil i za tebe. Pokud ano, odpověz: Věřím.

K víře patří odpuštění. Odpouštíš všem, kdo se proti tobě provinili. Chceš-li odpustit, vyznej: Odpouštím.

 

 

Slovo milosti   Pro nás všechny, kdo takto smýšlíme, platí slovo potěšení. „Hospodin odpouští tobě všechny nepravosti, uzdravuje všechny tvé nemoci, vysvobozuje tvůj život ze zahynutí. Amen.“          (Žalm 103)

 

Vyznání víry    Jelikož se ve večeři Páně chceme spojit s křesťany všech věků a národů, vyznejme svou víru slovy apoštolskými. Věřím …

 

Pozdravení pokoje     Na znamení odpuštění a jednoty Božího lidu pozdravme se navzájem Pokoj tobě, pokoj vám

 

Modlitba          Pozdvihněme srdce k modlitbě.

 

Dobrořečíme ti, Bože, za chléb, jenž od tebe každý den dostáváme. Prosíme, požehnej chléb, který je nyní před námi, aby nám ukázal Kristovu oběť za svět.

Dobrořečíme ti, Bože, za víno, které od tebe dostáváme pro radost srdce. Prosíme, požehnej kalich, který je nyní před námi, aby nám připomněl tvoji vytrvalou věrnost.

Dobrořečíme ti za všechny, kteří nalezli u tvého stolu potěšení v časech dobrých i zlých. Děkujeme za lidi v našem národě, kteří se drželi společenství kalicha a položili základy evangelickým církvím.

Dobrořečíme také za všechny, kteří nás vedli k víře. Děkujeme za rodiče a za přátele, za křesťanská společenství, v nichž jsem vyrůstali, děkujeme za všechny svědky, kteří nám až do současnosti nápadně i nenápadně přibližují nebeské království.

Ze všeho nejvíce ti dobrořečíme, Otče, za Ježíše Krista, který nás pozval do tvého království. Kvůli nám se narodil, za nás umřel a tvou mocí pro nás opět žije. Na jeho památku slavíme tento hod, neboť:

 

Ustanovení:    Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: Vezměte, jezte. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.

Stejně tak vzal po večeři i kalich a řekl: Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, to čiňte, kdykoli z něho budete pít, na mou památku.

 

Epikléze:         Pane, způsob svým svatým Duchem, abychom při přijímání chleba a vína byli učiněni jedno tělo s celou Kristovou církví. Dej, ať zůstaneme jeho částí až do dne, v němž s tebou budeme všichni pít z kalicha ve tvém království

 

Pozvání           A nyní už pojďte, neboť vše je připraveno.

 

Píseň k přijímání         308      Jezu Kriste, štědrý kněže

462      Ej nuž lační, žízniví

263      Těš se z Krista

 

Propuštění      Jděte v pokoji, praví Pán.

 

Modlitba          Chválíme tě, Bože náš, žes nás pohostil u svého stolu. Malý kousek chleba a malý doušek vína jsou pro nás důkazem tvé veliké lásky. Děkujeme. Amen

 

Píseň:              613                  Oči všech

177                  Nuž Bohu děkujme

 

Oznámení       Zpráva o místních církvích a jejich spolupráci. Pro sbírku vybrat vhodný ekumenický záměr – místní charitativní projekt, církevní škola apod.

 

Přímluvy         K přímluvným modlitbám se můžete připojit společnou prosbou „Pane, smiluj se.“ po slovech „K tobě voláme:“

Dobrý Bože, tvé ruce jsou stále otevřené a tvá štědrost nekončí, vždyť právě o tvé otcovské dobrotě nám vyprávěl tvůj Syn Ježíš Kristus. V jeho jménu ti přinášíme své modlitby a k tobě voláme: Pane, smiluj se.

Tvého bohatství je plná země. Přimlouváme se za místa, kde lidé strádají hladem a nedostatkem základních prostředků. Pomáhej všem, kdo se snaží zmírnit jejich nouzi, veď zodpovědné ke spravedlivému rozdílení tvých darů. K tobě voláme: Pane, smiluj se.

Tvé evangelium má moc proměnit lidské životy. Znáš hořkost a křivdy, znáš zlobu a nenávist, které v sobě lidé chovají. Prosíme o smíření mezi jednotlivci, mezi politickými a sociálními skupinami, mezi zeměmi a národy. K tobě voláme: Pane, smiluj se.

Tvůj stůl se prostírá pro všechny. Prosíme tě o porozumění mezi různými církvemi, aby nalezly cestu ke společnému slavení Ježíšovy památky a chléb s vínem aby se staly znamením naší jednoty. K tobě voláme: Pane, smiluj se.

Tvá církev je domovem pro všechny, pro blízké i vzdálené. Buď prosíme společníkem všech, kdo se nemohou účastnit bohoslužeb kvůli nemoci, potížím s dopravou, kvůli nepřízni okolí. Potěš je jistotou, že s nimi počítáš a že i pro ně jsou připravena místa na hostině ve tvém království. K tobě voláme: Pane, smiluj se.

Tvůj Duch působí v celé církvi, v každém křesťanském společenství. Prosíme tě za všechny církve, které pracují v našem městě / v naší obci. Prosíme, požehnej naší spolupráci, ať tvou láskou a moudrostí vnášíme světlo do této doby. K tobě voláme: Pane, smiluj se

 

Modlitba Páně                        Prosíme, vyslyš společnou modlitbu svých dětí. Otče náš.

 

Poslání            Zjevení 3,20nn            Kristus u dveří

 

Požehnání       Dej vám Pán Bůh v této vší nyní přisluhované a nyní požívané milosti své svaté požehnání. A račiž vás v ní posilovati i stále proti každému pokušení činiti tak, abyste v dobrém svědomí jsouce a v pravdě pracujíce do konce, došli věčného odpočinutí v slávě nebeské. Učiniž vám to požehnání Bůh Otec, Syn i Duch svatý, požehnaný po všecky věky věků Amen.

(Bratrská „brněnská“ agenda, 1. polovina 16. století)

 

Píseň         510                  Ó, Pane můj

Svítá 274        Prosíme tě, dej nám Pane sílu

 

 

 

 

VARIANTA 2

 

Úvod               Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

 

Pozdrav          Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého ať je s vámi se všemi. Amen. Pokoj vám. V Praze na podzim roku 1414, tedy před 600 lety, po dlouhé přestávce byl při bohoslužbách kalich s vínem podáván všem věřícím. Společně si nyní připomínáme tuto událost

 

 

Introit               Žalmista zpívá: „Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal. Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.“Žalm 116,12n

 

Píseň               627      Má duše Boha velebí

118      Ó chvalte laskavého Pána

 

Modlitba          Confiteor (dle Evangelisches Gottesdienstbuch)

 

(1)                   Bratři a sestry, skloňme se před Bohem, mysleme na svá provinění, na nejednotu Božího lidu, na které se podílíme i my, vyznejme a odevzdejme vše do milosrdných rukou věčného Boha. Modleme se.

Pane, ve světle tvé pravdy poznáváme, jak jsme hřešili myšlením, slovy i skutky. Tebe bychom měli nade vše milovat.

Ty jsi náš Bůh a naše spása! Ale my jsme si zamilovali více sami sebe.

Ty jsi nás povolal k službě lásky a pokoje. Ale my jsme promarnili čas, který jsi nám svěřil.

Dal jsi nám bližní, abychom je milovali jako sami sebe. Poznáváme však, jak jsme selhali sobectvím a tvrdostí srdce. Proto k tobě přicházíme a vyznáváme naši vinu. Suď nás, Bože náš, ale nezatracuj. Odpusť nám a stvoř nám nová srdce, skrze Krista, našeho Pána.

Neznáme žádné jiné útočiště než tvoje nevysvětlitelné smilování.

 

nebo

 

(2)                   Volejme v pokoře k Pánu:

Pane Ježíši Kriste, ty jsi ospravedlnil celníky a jiné hříšníky, kteří k tobě přicházeli a vyznávali před tebou své viny. Přijmi i od nás vyznání našich hříchů a odpusť nám ve své dobrotě a lásce. Věříme, že ty máš moc hříchy odpouštět.

 

nebo

 

(3)                   Vyznejme společně, že jsme zhřešili myšlením, slovy i skutky. Z naší hříšnosti a porušenosti se vlastními silami nemůžeme osvobodit, proto se obracíme k milosrdnému Bohu a voláme:

Bože, smiluj se nad námi hříšnými. Odpusť nám naše viny a doveď nás k životu věčnému.

 

nebo

 

(4)                   V tichosti vyznejme před Bohem, co nás od něj a od sebe navzájem odděluje. Chvíle ticha. Vyznejme společně naše hříchy:

Všemohoucí Bože, milosrdný Otče, my hříšní vyznáváme před tebou své viny, kterých jsme se dopustili myšlením, slovy i skutky. Vzdálili jsme si ti Bože.

Před tebou litujeme svých vin a prosíme, smiluj se nad námi pro svého jediného Syna Ježíše Krista, opusť nám a dej nám svého Ducha, abychom jeho mocí byli proměněni.

 

Kyrie               Společně ­voláme:

Kazatel: Pane, smiluj se.

­Shromáždění: Pane, smiluj se.

Kazatel: Kriste, smiluj se.

Shromáždění: Kriste, smiluj se.

Kazatel: Pane, smiluj se nad námi.

Shromáždění: Pane, smiluj se, nad námi.

 

Slovo milosti   Poslyšte slovo milosti.

Všemohoucí Bůh se nad námi smiloval a odpustil nám pro Ježíše Krista naši vinu. V tom se ukazuje láska Boží mezi námi, že Bůh svého jednorozeného Syna poslal na svět, abychom my mohli skrze něho žít.

 

Gloria              Píseň 158        Samému Bohu sláva čest ­­

 

Modlitba          Nebeský Otče, tvůj Syn se dal poznat svým učedníkům v lámání chleba, otevíral jim srdce pro slova Písma.

V kalichu spásy a chlebu života nám dává podíl na své oběti, a ve své hostině nás přijímá a přivádí k tobě.

Dej ať i nám dnes srdce zahoří tvým Slovem, nechť i my poznáváme svého hostitele a spasitele v chlebu a víně, ve společenství kolem jeho stolu.

Dej, ať i my jsme tebou sjednoceni jako jeden lid.

Bože a Otče, tobě buď čest a sláva skrze Krista, našeho Pána,

který se tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje nyní i na věky. Amen.

 

1. čtení            Skutky 2,38-47                      církev slova a lámání chleba

1.Korintským 11,23nn            řád večeře Páně

Izajáš 55,1-5                           pozvání k hostině

 

Píseň               442      Pane, dnešek je den chvály

406      Chval Pána svého

 

Pozdrav          Pozdrav z kazatelny před čtením evangelia lze zařadit nebo vypustit.

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

 

2. čtení            Jan 6,22-69                            chléb života

Marek 14,22-26                     ustanovení večeře Páně

Matouš 22,1-10                      podobenství o hostině

 

Slova evangelia čteme podle sepsání evangelisty …

Slyšeli jsme slova Písma svatého.

 

Kázání

 

Vyznání víry    Bratři a sestry, apoštolské vyznání a víra v trojjediného Boha Otce i Syna i Ducha svatého nás všechny spojuje napříč různými tradicemi, církevními denominacemi, spojuje křesťany všech národů, kultur a věků. Vyznejme proto společně víru jako jeden Kristův lid slovy apoštolského vyznání: Věřím …

 

Oznámení       Zpráva o místních církvích a jejich spolupráci. Pro sbírku vybrat vhodný ekumenický záměr – místní charitativní projekt, církevní škola apod.

 

Přímluvy

Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, dej jí pokoj a upevni ji ve víře a svědectví o Páně Ježíši. K tobě voláme: Bože, vyslyš nás.

Pamatuj Bože, na všechny, kdo ve tvé církvi konají skutky lásky, slouží druhým a nasazují svůj čas a síly. K tobě voláme: Bože, vyslyš nás.

Pamatuj Bože na všechny zde přítomné a také na ty, kteří nemohli přijít, smiluj se nad nimi i nad námi. K tobě voláme: Bože, vyslyš nás.

Pamatuj Bože na rodiny, rodiče, prarodiče a děti. Všechny obdařuj moudrostí a trpělivostí, dávej všem lásku a schopnost lásku dávat a přijímat. K tobě voláme: Bože, vyslyš nás.

Pamatuj na všechny vdovy a sirotky, na všechny nemocné a umírající, hladové a žíznící. K tobě voláme: Bože, vyslyš nás.

Přijď se svou nadějí, otevři před nimi obzory výhledu ke tvému Synu Ježíši. K tobě voláme: Bože, vyslyš nás.

Pamatuj Bože na křesťanská společenství, sbory, farnosti, na ekumenické hnutí a úsilí, dej, ať se nám stávají duchovním domovem a společenstvím Kristovy lásky. Nechť překonáme rozdělení, které mezi námi panuje, a sejdeme se všichni společně u Kristova stolu. K tobě voláme: Bože, vyslyš nás.

Tobě buď čest a sláva, Bože Otče, skrze Syna, našeho Pána a Spasitele, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje nyní i na věky. Amen

 

Píseň               682      Dnes k svému stolu

483      To jedno mějme

461      Věrní srdcem, povstaňme

 

Příprava          Během písně kazatel (presbyter či někdo předem určený) připraví na stole Páně chléb a kalich s vínem. Na stole Páně by neměl panovat nepořádek, v centru by měly viditelně stát dary chleba a vína, spolu s biblí a textem liturgie.

 

Preface           Prefaci lze začít, je-li to možné a účastníci jsou s tím srozuměni, úvodním dialogem. Je dobré, aby měli účastníci bohoslužby text eucharistické liturgie v lavicích před sebou.

 

Kazatel: Milost Pána Ježíše Krista, ať je s vámi!

Sbor: I s tebou!

Kazatel: Pozdvihněme svá srdce k Pánu!

Sbor: Máme je u Pána!

Kazatel: Vzdávejme mu díky!

Sbor: Neboť je to důstojné a spravedlivé!

 

Pokud není z nějakého důvodu úvodní dialog, kazatel může uvést prefaci krátkou výzvou:

 

Kazatel: Pozdvihněme svá srdce k Pánu! Vzdávejme mu díky! Je to důstojné a spravedlivé. Krátká pauza

Bože, prameni života, je důstojné a spravedlivé ti děkovat,

je dobré ti vzdávat chválu za vše, co od tebe darem dostáváme:

Za náš život a za vše, čím nás živíš,

za lásku bližních, kteří nás obklopují,

za tvé osvobodivé slovo,

za chléb večeře Pána, který lámeme, za kalich spásy, kterému dobrořečíme.

Se všemi, kteří ti důvěřují a v tebe doufají, s celým stvořením tě chválíme a připojujeme se ke chvalozpěvu slávy:

(dle Evangelisches Gottesdienstbuch)

 

Sanctus           Sbor: Svatý, svatý, svatý jsi, Hospodine zástupů, plná jsou nebesa i země tvé slávy. Požehnaný, který přicházíš ve jménu Páně. Hosana na výsostech!

Jako Sanctus lze také zpívat z písně 159 „Tě Boha chválíme“ 3. sloku.

 

Eucharistická modlitba

Chválíme tě, Bože, a děkujeme ti skrze Ježíše Krista, tvého Syna.

On se stal člověkem skrze Ducha svatého, narodil se z Marie Panny. Aby naplnil tvůj plán spásy a shromáždil ti tvůj svatý lid, rozepjal své ruce na kříži, aby spasil ty, kteří v tebe věří. Byl připraven postoupit cestu utrpení, aby nás vysvobodil z moci smrti, aby roztrhl pouta zla, přemohl temnotu zatracení, osvítil spravedlivé a napřímil znamení své spásy. Daroval nám vzkříšení a život, …

 

Modlitba Páně                        … jeho slovy, náš nebeský Otče, se k tobě obracíme a sjednocujeme se v jednu modlitbu našeho Pána a tvého Syna: Otče náš

 

Slova ustanovení        Náš Pán Ježíš Kristus, v tu noci, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům a řekl: Vezměte a jezte, toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.

Stejně tak vzal po večeři kalich, vzdal díky a dával jim a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se vylévá na odpuštění hříchů. Toto čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.

 

Epikléze          Prosíme tě, náš Otče: sešli na nás svého svatého Ducha, posvěť nás a obnov nás na duši i na těle, abychom pod podobou tohoto chleba a tohoto vína přijímali Kristovo tělo a krev k naší spáse. Shromáždi svou církev ze všech končin země, aby jednou stolovali a všichni pili z kalicha spásy ve tvé království, náš Bože a Otče, skrze Krista našeho Pána. Amen

 

Agnus dei        Je dobré, aby Agnus Dei recitovalo spolu s kazatelem celé shromáždění.

Sbor: Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hřích světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hřích světa, daruj nám svůj pokoj. Amen.

 

Pozdrav pokoje          Na znamení smíření a pokoje, který Kristus vydobyl pro nás svou obětí na kříži, podejme si pravice a pozdravme se navzájem slovy: „Pokoj tobě“

 

Pozvání           Blahoslavení ti, kteří jsou pozváni ke svatbě Beránkově. Pojďte a vizte, jak dobrý jest Pán.

 

Společenství stolu

Kazatel vezme chléb a řekne: Chléb, který lámeme, zdaliž není společenství těla Kristova?

Poté vezme kalich a řekne: Kalich dobrořečení, kterému dobrořečíme, zdaliž není společenství krve Kristovy?

 

Při přijímání může vysluhující kazatel/ka a presbyter/ka přijímajícím říkat:

Chléb života.

Kalich spásy.

 

nebo

 

Tělo Kristovo za tebe vydané.

Krev Kristova za tebe prolitá.

 

nebo

 

Vezměte, jezte, to jest tělo mé, které se za vás dává. To čiňte na mou památku.

Pijte z toho kalicha všichni, neboť to jest krev má nové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kolikrátkoli píti budete, na mou památku.

 

Píseň k přijímání         308      Jezu Kriste, štědrý kněže

462      Ej nuž lační, žízniví

263      Těš se z Krista

 

Modlitba          Modlitba po přijímání je lépe pronést v kruhu kolem stolu Páně, pokud se ve shromáždění koná jen jeden kruh. Propouštění pak následuje po modlitbě po přijímání. Pokud je více kruhů během bohoslužby stolu Páně, je lépe pronést modlitbu po přijímání až po skončení vysluhování. Propouštění se pak koná v rámci jednotlivých kruhů a předchází modlitbě po přijímání.

Bože, Stvořiteli a Spasiteli všeho živého, vzkříšením Ježíše Krista jsi zlomil moc smrti. Děkujeme ti za pokrm a za nápoj tohoto stolu. Naplň nás duchem lásky a sjednoť nás ve víře, abychom žili jako svědkové vzkříšení a zvěstovali tvou slávu celému světu až do té doby, než tvůj Syn přijde v moci a slávě. Amen

 

Propuštění      Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím: Radujte se. Mírnost vaše známa buď všechněm lidem. Pán blízko.

 

Píseň               510                  Ó, Pane můj

Svítá 274        Prosíme tě, dej nám Pane sílu

 

Poslání            Zjevení 3,20nn            Kristus u dveří

 

Požehnání       Přijměte požehnání. Požehnej vám Hospodin a ostříhej vás. Osvěť Hospodin tvář svou nad vámi a buď vám milostiv. Obrať Hospodin tvář svou k vám a dej vám pokoj. Amen.

 

Píseň                           489     Tvé požehnání

 

 

POZNÁMKY

 

Vzhledem k předpokládané různosti hostů je vhodné, aby všichni měli k dispozici tištěný pořad shromáždění, včetně společných textů apoštolského vyznání víry a modlitby Páně, které jsou v různých společenstvích používány v rozdílném znění.

K přijímání z kalicha se v některých církvích používá vinný mošt, bude tedy vstřícné nabídnout také tuto možnost alespoň části přijímajících.

 

Jiří Tengler