Čeští bratři a Bible

tiskariPo skončení třicetileté války sepsal Jan Amos Komenský svůj Kšaft neboli Závěť, ve kterém odkázal českému národu šest hodnot. Jménem umírající Jednoty bratrské odkazuje českému národu hodnoty: lásku k pravdě, Bibli, lásku k řádu, jednotu, český jazyk a výchovu mládeže. Naléhavě žádá, aby se český národ k těmto hodnotám navrátil, jakmile to bude možné, a přijal je jako své vlastní dědictví, které převzal od otců.

V tomto roce oslavujeme 400 let od posledního vydání Bible kralické. Je to pro nás příležitost naplnit přání a výzvu Komenského a ujmout se dědictví otců. O dědictví Bible píše Komenský ve své Závěti toto: A protože náš Pán nařídil, aby se studovala Písma svatá, odkazuji ti za dědictví Boží knihu, Bibli svatou… Přijmi to tedy za svůj vlastní klenot, milá vlasti, a užívej toho k Boží slávě a k budování sebe v dobrém.

Odkaz Bible je stále živý a dosud ovlivňuje myšlení mnoha lidí. Tato kniha je stále nejprodávanější knihou na světě, což svědčí o nadčasovosti jejího poselství. Již více než dvě tisíciletí ovlivňuje kulturu, vzdělanost, jazyk, morálku, mentalitu a hodnoty tisíců lidí ve většině národů světa. Přestože se společnost stále rychleji vyvíjí a mění, odkaz Bible zůstává jako trvalá hodnota v měnícím se světě. V současnosti lze vidět rozklad hodnot, které lidé ctili po staletí, vnímáme erozi dědictví našich předků, rozdrobení základů, na kterých stavěli naši předkové v nejlepších obdobích dějin, a odtržení od historické integrity našich předchůdců. Byli však naši otcové skutečně tak na omylu, že věřili všemu, co je psáno v Bibli, jak vyznal například i Komenský?

Kdyby se někdo ptal na teologii, chopil bych se Bible a celým srdcem vyznal: Věřím všemu, co je napsáno v této knize. J. A. Komenský, Unum Necessarium.

Součástí oslav výročí Bible kralické bude program pro všechny generace, pro nevěřící i věřící.   Příležitost k novým poznatkům a objevům budou mít jak znalci Bible kralické, tak i ti, kteří hledají, co by jim Bible mohla dát v dnešním světě. Připravuje se program pro děti, budou oceněny nejlepší práce celostátní výtvarné soutěže, která proběhne do konce července. Účastníci budou moci zdarma navštívit památník Bible kralické Moravského zemského muzea, shlédnout nový film o Bibli a šlechtickém rodu Žerotínů. V sobotu odpoledne se bude konat gala program pod názvem Kralický klenot, ve kterém vystoupí známé osobnosti společenského života se svojí autentickou výpovědí o tom, co pro ně znamená Bible a známí umělci zahrají a zazpívají výběr ze své tvorby se vztahem k Bibli a jejímu poselství.   Večer   vystoupí   divadelní   soubor s Komenského Labyrintem, vše bude prokládané písněmi a koncerty. Také zahraniční hosté vzpomenou, jak česká reformace ovlivnila jejich kulturu a národní společenství. Pevně věříme, že každý účastník si přijde na své a bude odjíždět s touhou uchopit Komenského odkaz nejen pro společnost, ale především pro svůj profesní, rodinný a soukromý život.