Heidelberský katechismus

CO JE TVÝM POTĚŠENÍM?

450 let Heidelberského katechismu

          Co je tvým jediným potěšením v životě a ve smrti? Tak začíná Heidelberský katechismus, podle něhož byli vyučováni mnozí křesťané i v naší zemi. A mnozí přijali za své vyznání i úvodní odpověď: Mým jediným potěšením je, že se svou duší a tělem v životě a ve smrti nejsem sám svůj. Patřím však svému věrnému Spasiteli, Ježíši Kristu … Co všechno se dovídáme z Heidelberského katechismu a odkud se vlastně vzal?

Heidelberk je známé univerzitní město uprostřed Německa. Po staletí zde sídlili panovníci vlivného státu, zvaného Kurfiřtská Falc. (Odsud později pocházel Fridrich Falcký, český „zimní král“.) V 16. století se Falc připojila k církevní reformaci, vzhledem ke své středové poloze však zprvu kolísala mezi oběma hlavními reformačními proudy: luterským (severoněmeckým) a reformovaným (švýcarským). Kurfiřt Fridrich III. se velice zabýval otázkami víry a na základě osobní četby Bible se přiklonil k reformovanému vyznání. Požádal mladého učence Zachariáše Ursina, aby pro křesťany ve Falci sepsal učebnici víry – katechismus, který by se dal použít při vzdělávání jak v kostelech, tak ve školách. Ursinus podpořen pomocníky je s prací pozoruhodně brzy hotov, kurfiřt svolává poradu církevních představitelů a po přejném hodnocení sám píše ke katechismu předmluvu. První vydání nového katechismu vychází v březnu 1563 v Heidelberku.

Katechismus se skládá ze 129 krátkých otázek a odpovědí. Po úvodních dvou otázkách je přehledně rozčleněn do tří kapitol.

1. O bídě člověka (otázky 3-11). Zde se probírá pokažený vztah mezi člověkem a Bohem. Jsme tak zapleteni do lidských vin a chyb, že nám schází ochota milovat Boha a své bližní. Svou bídu poznáváme na základě Božího zákona, zachyceného v Bibli.

2. O vykoupení člověka (12-85). Bohu se nelíbila bídná lidská situace, proto poslal Ježíše Krista. Katechismus, podobně jako apoštolské vyznání víry, postupně probírá spásné dílo Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Největší pozornost je věnována právě Kristu, který vysvobozuje člověka z vin a dopřává mu žít v Boží přízni. S tím souvisejí i následující dvě pasáže o svátostech křtu a večeře Páně.

3. O vděčnosti (86-129). Kdo uvěří Kristu, je zrozen k novému životu. Dobré činy koná z vděčnosti za Boží lásku, nikoliv proto, aby si Boží lásku získal. Katechismus na tomto místě vykládá desatero a modlitbu Páně jako lidskou odpověď na Boží přízeň ve všedním životě. Dostávám život z nejvyšších míst, proto nemusím druhé okrádat, obelhávat apod. ( = dodržuji desatero) a proto se mohu s důvěrou obracet přímo na Boha ( = modlím se), že mne podpoří v mém úsilí o lásku a spravedlnost.

Katechismus je vedle otázek souběžně rozdělen ještě na 52 tematických úseků, aby mohl být během nedělí probrán za jeden rok. Dodatkem katechismu je seznam biblických knih, který vymezuje, co z evangelického pohledu je a co už není Písmo svaté.

O Heidelberském katechismu lze říci:

–         Je dobře biblicky podložen. Text doprovází několik stovek (!) odkazů na biblické verše.

–         Je silně „christocentrický“, neboli je soustředěn na Ježíše Krista. Spása člověka se neodvozuje od přírody, od tajemných sil či od pohnutek v lidském nitru, nýbrž pochází z Kristova díla ve světě, z jeho učení a oběti.

–         Je optimistický vůči člověku. Člověk má šanci díky Bohu proměňovat svůj život aspoň trochu k dobrému. Přinejmenším může být vděčný ve svém nitru. Nikdo není natrvalo uvězněn ve své hříšnosti, nýbrž z Ducha svatého začíná žít nový život.

–         Vytknout snad lze zastaralou scholastickou metodu předepsaných otázek a odpovědí. Pár tvrzení je zbytečně polemicky vyhroceno. A – což ovšem není jeho vina – katechismus neexistuje v soudobém českém překladu.

Ačkoliv tvůrci katechismu Ursinovi bylo v době vzniku necelých 30 let, podařilo se mu moudře vytvořit nadčasové dílo, které rychle získalo a podnes má svůj význam. Zásadní postavení má Heidelberský katechismus v německých, holandských a maďarských církvích, ve kterých se podle něj někdy i káže. Odsud se vliv katechismu rozšířil také k nám. Naopak jen malého ohlasu dosáhl v anglicky a francouzsky mluvícím prostředí, kde se ujaly jiné katechismy.

Co je tvým potěšením v životě a ve smrti? Mimochodem, vymysleli jste u vás nějakou lepší odpověď než v Heidelberku? V životě i ve smrti nejsem sám svůj …

Jiří Tengler