O projektu

V rámci projektu Naše reformace máte možnost na těchto webových stránkách zveřejnit informace o akcích, které se konají nebo konaly ve vašem sboru a tematicky souvisí s některým z výročí v letech 2013 – 2018. Tyto informace můžete posílat e-mailem na adresu najbrt@e-cirkev.cz. Přijmeme texty v rozsahu 1000 až 4000 znaků (včetně mezer) doprovázené 2 až 6 fotkami v samostatných souborech ve velikosti do 300 kB za jeden obrázek.

Církevní výročí 2013 – 2018

nase_reformace_logoNa církevní výročí a oslavy obecně se evangelická veřejnost dívala vždy spíše skepticky a rezervovaně. Mělo to své opodstatnění, především biblické – přezíravost biblického myšlení vůči všem aktivitám konaným na odiv a navenek, slavnostem, které měly zakrýt prohnilou skutečnost, je velice známá a trefná (viz např. Iz 58). Souvisí to i s opatrností, dělat něco na odiv, pro oči. Proto k dlouhé tradici našeho církevního života patří spíše hledání odpovědi na otázku: Čeho žádá Hospodin? (např. Mi 6,8) V odpovědích na takovou otázku se málokdy objevuje, že na prvním místě Hospodin žádá oslavy výročí a slávu jubileí. V tomto smyslu lze chápat takovou rezervovanost jako oprávněnou a smysluplnou. Nebezpečí oslavovat lidské nasazení a výkon, který byl možný jenom díky „Božímu dopuštění“, mnohdy vedlo k tomu, že se na Pána Boha zapomnělo a do středu zájmu a pompy byl postaven člověk. To jsme vrchovatou měrou poznali v ideologii minulého režimu stejně jako v antropocentrismu současnosti.

Co se v církvi změnilo, že v současné době právě kvůli výročím nejbližších let existuje církevní komise, zakládají se webové stránky a plánuje se kvůli nim vydat nemalé prostředky, síly a čas? Nezměnilo se nic podstatného. Za historickými událostmi, osobnostmi, kroky a bolestně probojovanými rozhodnutími naše víra hledá Pána Boha, jeho moc v Duchu svatém a jeho inspiraci. To bylo to podstatné, čím Bůh proměňoval, aby se připomínané a dávné události vůbec uskutečnily. Na vidění víry se nemění nic. Možná je intenzívnější, protože dnes žijeme v době, kdy postavení člověka ve středu dění čím dál více ukazuje své meze a bezvýchodnost. V takové době je oslava Pána Boha skrze bohabojné činy člověka a lidí na místě a nutná.

Významně se však změnilo prostředí, ve kterém žijeme a kterému neseme svědectví víry a zvěst evangelia. Změna se však netýká pouze prostředí mimo církev, ale i uvnitř jí samé. Církev slaví především proto, že si chce výrazněji připomenout ojedinělé jevy své dávnější i bližší minulosti. Přijímáme je jako vrcholy, na kterých zřetelněji vidíme znamení Boží přítomnosti a potvrzení Božího zájmu a lásky o nás samé.

V druhé dekádě jedenadvacátého století se objevila řádka událostí, které nám tuto skutečnost připomínají. Podle našeho mínění jsou to události, které stojí za to nejen slavit, ale i ozřejmit pro společnost, která se od historie vzdaluje a mnohé souvislosti a závislosti vnímá obtížněji. Nejde o výročí ryze česká a evangelická, nebo protestantská. Jsou mezi nimi výročí ekumenická, ale i taková, která nás spojují s větším okruhem Božích vyznavačů. Především však jde o výročí, která nemají za účel zpestřit přítomný život. Umožňují vděčné ohlédnutí za nasazením a vírou těch, kdo stáli na počátku připomínaných událostí a vůbec nežádali, aby byli po staletí oslavováni. Jednali, jak viděli za správné v souvislosti Božího díla pro svět. To je také důvod, proč se ovocem jejich díla hodláme dále zabývat. Chceme v soustředění na jejich dílo odhalovat podněty a motivaci pro podobně pokornou a odvážnou tvořivost víry a také tak se podílet na proměně dneška. Oslavy jsou začátkem, následovat bude převzetí jejich obsahu námi a jeho aktualizace pro naši přítomnost.

Nejbližší léta nám nabízejí kouzelnou květinu kulatých jubileí, která spolu souvisí a na sebe navazují:

2013 – 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje a 400. výročí Bible kralické

2014 – 600. výročí prvního vysluhování svaté večeře Páně podobojí

2015 – 600. výročí upálení mistra Jana Husa

2016 – 600. výročí upálení mistra Jeronýma Pražského

2017 – 500. vystoupení Martina Luthera

2018 – 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické

Každému výročí je věnováno konkrétní úvodní ujasnění, na které následují další texty a odkazy k připravovaným slavnostem. Pochopitelnou součástí těchto stránek jsou také informace o připravovaných akcích, pořadech a programech.

Přijměte pozvání k návštěvě těchto stránek a k ponoru do jejich obsahu. Naleznete-li podnětný text, zajímavou akci, jedinečnou motivaci, nenechávejte si to pro sebe, ale předávejte to dál, ať odkaz minulosti žije skrze nás všechny. Nepřipomínáme výročí, která by chtěla jakkoliv omezovat svou historičností, ale která chtějí a mají proměňovat člověka a zkrášlovat jeho život v souladu s tím, co pro něho dělá Pán Bůh.

Joel Ruml, synodní senior ČCE