Ursula Koch: Růže na sněhu – životní příběh Kateřiny Lutherové

Růže ve sněhuJe krásné nebýt sám

Příběh Lutherovy ženy Kateřiny, která se odvážila vést vlastní život

Báseň, hudba, obraz, divadlo či román toho kolikrát poví víc než vědecká studie o několika svazcích. Ne, nemám nic proti dobře dělané vědě, která dokáže oslovit i lidi mimo akademickou obec. Jenže zkuste něco říci o manželce ikonického reformátora Martina Luthera, aby přitom nevystupovala jen jako přívěsek velkého muže, nýbrž jako svobodná bytost vlastních schopností, moudrosti a snů. Německá autorka Ursula Koch (nar. 1944), gymnaziální profesorka historie a spisovatelka, se o to pokusila.

Její kniha //Růže ve sněhu// s dlouhým podtitulem //Kateřina Lutherová, rozená z Bory, manželka reformátora Martina Luthera. Žena, která se odvážila vést vlastní život// by mohla oslovit ty čtenáře, kteří se rádi oddávají románovému snění. Není to ani povídka z Pečírkova kalendáře ani tisícistránkový, stendhalovský román na pokračování. Jde o napínavé vyprávění, žánrově blízké novele, založené na dostupných, třebaže ne bohatých historických faktech. Osud Kateřiny Lutherové (1499–1552), jež se stala určitým vzorem protestantského rodinného a manželského života, by mohl zaujmout spíš čtenáře starší generace anebo ty, kteří se nechtějí prokousávat obsáhlými historickými sborníky.

Kniha vycházející k 500. výročí reformace v překladu Marka E. Světlíka je určitě víc než medailon o významné osobnosti. Je patrno, jak moc se Ursula Koch ponořila do studia Kateřinina dosti netradičního života a jak s ní v jejím údělu řeholnice a později i manželky a matky soucítí. Civilní styl vypravování rámuje milníky její pozemské pouti: vstup do cisterciáckého kláštera v Marienthronu, seznámení s Lutherovým učením a reformním hnutím, spolu s ostatními sestrami útěk z kláštera, navázání vztahu s doktorem Martinem a posléze i některé životní peripetie, spojené s manželstvím, výchovou dětí, Lutherovou prací, s jeho zápasy, cestami, nemocemi a smrtí. Kateřina se v této novele jeví jako přemýšlivá žena křesťanských ctností, která usiluje být dobrou partnerkou, matkou i inspirátorkou reformátorových kázání, knih a překladů. Nejen na tehdejší dobu byl její vliv na manželovu práci zcela výjimečný.

Sociální a hospodářské podmínky 16. století byly s dneškem nesrovnatelné. Co je však podobné, to je duchovní a vztahová dimenze života. U Lutherů občas chybí peníze, je zima, dvě z dětí zemřou, v zemi se objeví mor a Luther razí cestu, po níž zanedlouho půjdou celá pokolení. Jeden druhého povzbuzuje v modlitbě a snaží se ulehčit v těžkostech. Kateřina není ženou u plotny. Bývá energická, odhodlaná, podnikavá a tam, kde si její muž zoufá a sahá si na dno, přispěchává mu na pomoc, vědoma si toho, že v Boží síle a milosti tvoří něco velkého. A Lutherovo mnohovrstevné dílo velké je. Z toho, že jí nazývají zběhlou jeptiškou, si nic nedělá. Život je krátký na to, aby se zabývala pomluvami. Je třeba být a odmítnout, řečeno s TGM, položivot bez obsahu, bez lásky, bez radosti. Kateřina to dokázala.

Z toho mála, co je historicky o Kateřině známo, vytvořila autorka //Růže ve sněhu// příběh, který by nás mohl v lecčem inspirovat. Že vztah dvou milujících se lidí je požehnáním, jímž člověk naplňuje své lidství. Že manželství může být, i kdyby jen v malém, odleskem vnitrobožských vztahů, kdy jeden za druhého skoro dýchá, jeden z druhého roste, jeden druhému je oporou. Že duchovenské povolání je slučitelné s lidskými vztahy, o které jde přece nám všem. Nebýt sám, milovat a být milován, ctít a být ctěn, podporovat a být podporován, mít důvěru a vidět v druhém člověka, jenž se s Boží pomocí snaží být dobrý, pravdivý, spravedlivý a milosrdný.

Kateřina Lutherová se opravdu odvážila vést svůj vlastní život – v době svého dospívání, v manželství i jako vdova, starající se o děti, sirotky a druhé. Pozoruhodné na životě obou, Martina i Kateřiny, je, že se po odchodu z řehole dokázali vzchopit k novému způsobu probuzeného křesťanského života, který se opravdu stal vzorem mnoha jejich následovníkům. Zlomky vzájemné korespondence ukazují na vzájemný respekt, lásku a vztah dvou rovnocenných Božích dětí. Zdá se mi, a próza Ursuly Koch mě v tom utvrzuje, že Kateřina Lutherová má co říct i ženě a muži 21. století, a to přece není vůbec málo, ba naopak.

 Zdeněk A. Eminger

 Ursula Koch: Růže ve sněhu, přeložil Marek Světlík

M.E.E.S. 2017, 175 s., 163 Kč

Psáno pro Českého bratra